Cementskivor som brandskydd i takfot och taksprång utomhus

Cembrit Multi Force är obehandlad cementgrå. Den kan platsmålas. Användes utomhus endast i helt regnskyddade lägen.

Dimensioner mm

Helformatskivorna är standarformat som lämpligen sågas till hanterbara format. Det är samma format som finns  för de invändiga applikationerna. Långkanterna är fasade. Vid kapning på plats kan du fasa till kanterna så får du ett prydligare montage.

Utrymningsvägar, loftgångar, trapphus, skärmtak mm. 

I utrymningsvägar skall takytor ha ytskikt lägst klass B-s1, d0 anbringat på obrännbart lägst klass A2-s1, d0 underlag eller beklädnad K210.

Cembrit Multi Force (Minerit Normal) från 9 mm tjocklek är godkänd som beklädnad K210 och är dessutom klassad som helt obrännbart material = A1.

Målning

Använd utomhusakrylat- silikonharts- silikatfärg alt. strukturfärg/ytputs.

Exempel på olika användningar

Takfot

Flerbostadshus Kronhjulel i Göteborg

Undertak ute

Kanalhuset ursprungligen byggt av Hasselblad med Cembrit Multi Force målade skivor i brädformat som dekorativt undertak utan brandkrav. Läs om inklädnad vid brandkrav för undertak ute.