Cembrit slår ett slag för ökad brandsäkerhet

Det räcker inte att följa Boverkets byggregler för att brandsäkra sin byggnad, utan man bör ha större marginaler och aldrig tumma på det passiva brandskyddet. Det gäller särskilt då man bygger höga hus samt byggnader som utsätts för anlagda bränder. Det menar Cembrit som välkomnar att NordBygg i år har brandtema.

Cembrit har i flera år verkat för en högre brandsäkerhet, framför allt att man bör använda obrännbara material då man bygger till exempel skolor och flyktingförläggningar som är utsatta för anlagda bränder. Nuvarande insatser räcker inte, vilket statistiken tydligt visar. Antalet skolbränder i Sverige har ökat de senaste åren. Exempelvis ökade antalet bränder från 499 bränder 2014 till ca 680 st 2016*. De totala kostnaderna för skolbränder uppskattas till 300–500 miljoner årligen (Källa Brandforsk).

- Boverkets byggregler är en bra utgångspunkt, men de är i första hand utformade för att rädda liv, inte byggnader och vi menar att alla har att vinna på att även säkra byggnaderna. Dessutom finns det svagheter i regelverket, exempelvis kan man bygga med material som inte är bra ur brandsäkerhetssynpunkt om man samtidigt installerar sprinkler. Det ökar riskerna, eftersom sådana installationer kan bli avstängda av misstag, säger Anna Ranow, kommunikationsansvarig på Cembrit.

Samtidigt råder det en stor osäkerhet och okunskap kring brandreglerna. Därför verkar Cembrit för att öka kunskaperna, bland annat genom en ny brandguide där olika fulleskaletestade konstruktioner beskrivs i ett större perspektiv.

- Vi märker att det finns en okunskap. Det enklaste sättet att bygga brandsäkert är att använda helt obrännbara material eller att utgå från en testad och beprövad konstruktion. Ett kritiskt moment är när material byts ut och man inte utreder konsekvenserna av bytet. Detta är vanligt när man vill komma ner i kostnader med ett billigare material, men händer också då man vill pröva nya ekologiska material. Oavsett anledning, om man frångår en testad lösning, behöver man anlita en brandkonsult som gör ett utlåtande om konstruktionen är likvärdig. Här är reglerna otydliga och många byggherrar är omedvetna om att ansvaret vilar på dem, säger Anna Ranow.

Räddningsinsatser till skolbränder i Sverige

2016: 680 st (preliminär siffra*) 2015: 532 2014: 499 2013: 504 2012: 508 2011: 534 2010: 556 2009: 695 Fotnot: Cirka 70 procent av bränderna drabbade skolbyggnader, resterande inträffade utanför byggnaden men på skolområdet.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Brandskyddsföreningen

Cembrits nya brandguide kan laddas ner här. För mer information kontakta: Anna Ranow, Kommunikationsansvarig Cembrit, Mobil: 070-736 47 67, Mail: anna.ranow@cembrit.se